Stadgar för Trollhättan Pride

Senast antagna vid årsmöte den 5 oktober 2017.

§ 1 - Föreningens namn

Föreningens namn är Trollhättan Pride med Trollhättan som hemort.

§ 2 - Ändamål och organisation

Trollhättan Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers liv.

§ 3 - Verksamhet

Föreningen Trollhättan Pride ska:

 • årligen arrangera festivalen Trollhättan Pride
 • verka för att frigöra samhället från förtyckande normer och verka för jämlikhet, jämställdhet och hbtq-personers rättigheter

§ 4 - Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är augusti-juli.

§ 5 - Medlemmar

Medlem i föreningen är fysisk person eller juridisk person eller annan ideell sammanslutning/organisation som godtar föreningens stadgar, värdegrund samt betalat fastställd årsavgift för medlemskap. Medlemskap under det år medlem betalt upphör om medlem skriftligen, till föreningens styrelse, begär detta.

§ 6 - Uteslutning

Medlem som motarbetar eller uppenbarligen motverkar föreningens ändamål kan, efter att ha beretts tillfälle att yttra sig, uteslutas genom beslut av styrelsen. Beslutet kan överklagas på nästkommande årsmöte.

§ 7 - Medlemsavgift

Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgiften avser augusti-juli. Medlemsavgift som betalas under juni eller juli gäller hela det nästkommande föreningsåret.

§ 8 - Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Närvaro- och yttranderätt vid årsmöte tillkommer varje medlem och ombud i föreningen. Rösträtt ges de medlemmar eller ombud som löst medlemskap senast tre veckor före årsmötet.

Medlem kan medtaga en fullmakt, dock aldrig mer än en.

Röstberättigad får inte delta i beslut i ärende, exklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till årsmötespresidiet. I tveksamma fall avgör årsmötespresidiet om jäv föreligger. Årsmötet kan ge närvaro- och yttranderätt till annan.

§ 9 - Beslutsförhet och omröstning

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade som infunnit sig efter kallelse i laga ordning. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten avgör.

Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och skall genomföras om någon röstberättigad så begär. Röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn än det antal som ska väljas samt om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat.

I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.

§ 10 - Valbarhet

Valbar till föreningens styrelse är fysisk person som är medlem i Trollhättan Pride, dock ej föreningens revisorer eller ledamöter i valberedningen.

§ 11 - Tidpunkter och kallelse

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före oktober månads utgång. Dag och plats för årsmöte ska senast två månader i förväg meddelas medlemmarna på sätt styrelsen finner lämpligt.

§12 - Motioner

Medlem har motionsrätt. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. För sent inkomna motioner kan inte bli föremål för beslut på årsmötet.

§ 13 - Årsmöteshandlingar

Styrelsens yttranden och förslag med anledning av motioner skall tillsammans med propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt valberedningens förslag finnas tillgängliga på föreningens webbplats för föreningens medlemmar 14 dagar före årsmötet.

§ 14 - Vid ordinarie årsmöte skall förekomma

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Adjungeringar
 8. Anmälan av övriga frågor
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Styrelsens ekonomiska berättelse
 11. Revisorernas berättelse
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Verksamhetsplan och budget
 14. Motioner
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Val
  1. Val av ordförande på 2 år
  2. Val av kassör på 1 år
  3. Val av tre ledamöter
   1. en på ett år
   2. två på två år
  4. Val av 2 revisorer varav minst en auktoriserad, samt en revisorssuppleant
  5. Val av valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande Protokoll från årsmötet skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter mötet.

§ 15 - Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när ordinarie årsmöte eller föreningens styrelse så beslutar, eller revisorerna skriftligen till styrelsen påkallar sådan. I sådan begäran skall förslag till föredragningslista ingå.

Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelse med dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan extra årsmöte.

Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 16 - Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlad. STYRELSENS sammansättning ska spegla hbtq-samhällets mångfald om inte särskilda skäl föreligger.

Styrelsen består av fem ledamöter varav en av årsmötet utsedd ordförande och en av årsmötet utsedd kassör. Styrelsen väljer på konstituerande möte bland de ordinarie ledamöterna vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordförande eller annan av styrelsen utsedd person. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden och annan ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs.

Styrelsen skall särskilt värna föreningsdemokratin och medlemmarnas delaktighet under verksamhetsåret genom medlemsmöten och regelbunden information.

Styrelsens ansvarar för upprätthållandet av medlemsmatrikel, medlemsavgiftsuppbörd och att föreningen bedriver aktiv medlemsvärvning.

Styrelsen utser festivalledning för Trollhättan Pride.

Styrelsen skall yttra sig över motioner inför ordinarie årsmöte samt ärenden som påkallat extra årsmöte. Styrelsen kan hänskjuta frågor till årsmötet som är av den karaktär att styrelsen ej själva anser sig ha befogenhet att besluta om.

Styrelsen är beslutsmässig om antalet närvarande röstberättigade ledamöter är minst hälften av det totala antalet styrelseledamöter. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 17 - Räkenskap och revision

Styrelsen ska föra räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. Dessa ska överlämnas i form av en årsredovisning till revisorerna för granskning senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. Revision skall även ske vid andra tillfällen än vid årsrevisionen. Av årsmötet valda revisorer skall granska styrelsens arbete och förvaltning. Om den av årsmötet valde auktoriserade revisorn avgår under verksamhetsåret kan styrelsen utse en efterträdare till nästa årsmöte i samråd med de föreningsvalda revisorerna.

§18 - Valberedningen

Årsmötet utser en valberedning på minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall lägga fram förslag på styrelse och revisorer till årsmötet. Valberedningens sammansättning ska spegla hbtq-samhällets mångfald om inte särskilda skäl föreligger. Valberedningen ska tillse att inga formella hinder finns för valet av föreslagna kandidater. Endast medlemmar är valbara till styrelsen.

§ 19 - Firma

Föreningens firma är: Föreningen Trollhättan Pride. Firman tecknas av två inom styrelsen utsedda firmatecknare i förening.

§ 20 - Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion.

§ 21 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet.

Finns vid upplösning tillgångar beslutar det andra samlade årsmötet att tillgångarna ska disponeras för ändamål som ligger i linje med föreningens syften.